РАБОТНИ ПАКЕТИ

РАБОТНИ ПАКЕТИ

Целта на този работен пакет е да гарантира ефективното изпълнение на всички дейности по проекта и да гарантира финансовото управление. Това включва също дейности, свързани с осигуряване на качеството, външна оценка или експлоатация и устойчивост на проекта, наред с други.

Този работен пакет включва разработването на следните 5 дейности:

Целта на всяка местна коалиция е да осигури тяхното участие в изследването, да улесни разбирането на културната група, да демистифицира ролята на изследователя, да създаде доверие и среда за сътрудничество, да събира и изследва данни. Всяка Група за работа на терен (изследователски партньор и партньор работещ в общността) ще идентифицира и сформира основна група от местни ключови заинтересовани страни от общността, които се интересуват и имат експертен опит по въпроса (например учители, доставчици на услуги, лидери на ромската общност, политици). Всяка местна коалиция ще бъде съставена от приблизително 10-15 членове, включително партньори.

Това изследване ще бъде проведено от Групата за работа на терен съвместно с местната коалиция във всеки контекст. Дейностите за постигането на това са: (а) изследване и анализ на планове и програми на национално, регионално и местно равнище за идентифициране на действия по превенция на ранните бременности при ромски момичета и/или овластяване на ромски момичета (и теми свързани с тях); и (б) интервюта с ключови заинтересовани страни от общността, които прилагат/адаптират неинституционализирани действия, които не са включени в изследването. Транскрибиране на интервюта и анализ на съдържанието както на интервютата, така и на изследването ще се извършват със софтуер Atlas-ti от всеки изследователски партньор. Всяка местна коалиция ще разработи протокол, за да определи дали идентифицираните ресурси са овластяващи или не.

Най-малко 10 разказа на пълнолетни ромски жени за тяхната значимостта, свързана с репродуктивното здраве и права. Партньорите работещи в общността ще провеждат индивидуални интервюта и фокус групи за събиране на разкази. Изследователските партньор ще направи транскрипции и анализ на съдържанието на тези данни чрез софтуер Atlas-ti.

Идентифицирането ще бъде направено от водещия партньор на този работен пакет, подкрепен от останалите изследователски партньори, което ще позволи да се проучи научната литература свързана с RGPAR, за овластяване  по отношение на репродуктивното здраве и права и други свързани теми, събрани по време на предишни дейности по проекта. Обхвата на този преглед ще следва протоколите, предложени от Arksey y O-Maley (2005) и Colquhoun et al. (2014 г.) и ще включва четири бази данни: PubMed / MEDLINE, Web of Science, Scopus и PsycINFO.

Информацията, получена от по-горе споменатите дейности, ще позволи създаването на он-лайн инструментариум, достъпен на уебсайта на проекта, който ще събере идентифицираните ресурси, за Изследването през участие на ромски момичета. Този инструментариум ще бъде координиран от водещия партньор в сътрудничество с останалите партньори.

Целта е да се ангажират ромските момичета да развият  критично мислене, да създадат препоръки и да се застъпват за овластяване по въпросите, свързани с репродуктивното здраве и права. Този работен пакет ще бъде ръководен от университета в Севиля и ще включва разработването на следните дейности:

Във всеки контекст партньорът работещ в общността заедно с местната коалиция ще идентифицира и подберат 3 жени от ромски произход. Тези жени ще бъдат от общността и за предпочитане членове или персонал на партньорът работещ в общността, с изключение на майки на участващите момичетата, за да бъдат обучени като фасилитатори. По този начин ще гарантираме укрепване на партньорът работещ в общността във всеки контекст. Фасилитаторите ще ръководят процесите на RGPAR, ще насърчават участието на ромските момичета, ще вземат и съгласуват решения с тях, ще оценят различните мнения и идеи на момичетата, ще предотвратят културните пристрастия, ще придобият капацитет да влияят в собствения си контекст и да действат като връзка между ромските момичета, местната коалиция и общността. Водещият партньор по този работен пакет ще разработи наръчник за обучение за фасилитатори, следвайки препоръките и указанията, предоставени в Кутия с инструменти на Общността. Кутията с инструменти на Общността е онлайн ресурс, разработен от Центъра за здраве и развитие на общността в Университета в Канзас за действия, преподаване и обучение при организирането на инициативи по общностно развитие. След всяка RGPAR сесия фасилитаторите ще се срещат с Групата за работа на терен, за да координират последващи действия; те също ще бъдат в контакт чрез мобилен телефон или електронна поща за допълнителни въпроси.

20-25 ромски момичета ще бъдат избрани във всеки контекст. Всяка Група за работа на терен и местна коалиция ще адаптират метода за подбор към техния контекст. Критериите за подбор ще бъдат гъвкави, за да се адаптират към реалността. Като общо предложение момичетата трябва да бъдат: между 10-14 години, да се самоидентифицират като роми, да нямат деца, да не са бременни, да посещават училище, да имат лидерски потенциал, да са готови за съвместна работа. Ромските момичета ще бъдат идентифицирани чрез учители и психолози в училищата, родителите, мрежата на местната коалиция, доставчиците на социални услуги и организациите, работещи с ромската общност.

Ще бъде организирана първоначална сесия, на която ще бъдат поканени родителите на избраните ромски момичета, както и други значими възрастни (например учители, интервюираните жени от ромски произход в РП 2, ромски жени, които са ключови фигури в общността и т.н.). На тази сесия Групата за работа на терен и фасилитаторите ще обяснят проекта, родителите на ромските момичета ще бъдат помолени за разрешението им да участват, а всички участници ще трябва да подкрепят дейностите по проекта. В този смисъл ще се провеждат ежемесечни срещи със значими възрастни във всеки контекст по време на целия проект, за да се изгради сътрудничество, да се осигури изпълнението и да се коментира процеса.

Photovoice предоставя фотоапарати на участниците с цел заснемане на визията им за силните страни и ресурсите на техните общности. Тази дейност предполага:

а) Развиване на способността на ромските момичета да изразяват своите разкази и да определят цели за бъдещето. Ромските момичета ще бъдат обучавани от фасилитаторите заедно с Групата за работа на терен по технически и етични въпроси, когато провеждат Photovoice, работят в групи и развиват капацитет за артикулиране на собствените разкази. Това обучение ще бъде в рамките на двучасови седмични сесии в рамнките на 2 седмици. Всички момичета ще бъдат снабдени с фотоапарати. През следващите 3 седмици в двучасови седмични сесии момичетата ще се срещат разделени в три малки групи или като голяма група заедно, за да извършват различни дейности и да общуват с различни жени от ромски произход – ролеви модели. По време на тези сесии, момичетата ще разсъждават и разговарят за своята значимост и ролята на жената в днешно време, за тяхната визия за бъдещето и разработването на краткосрочни и дългосрочни цели за постигането на тези визии. Момичета ще направят снимки, за да идентифицират и изразят своето виждане. Фасилитаторите ще подпомагат момичетата по време на тази задача и ще им помогнат да формулират обща тема за Photovoice. В следващите двучасови седмични сесии в продължение на 3 седмици всяко момиче ще представи своите снимки заедно със своите разсъждения по тях в малките групи, водени от фасилитаторите. След това тези снимки и разсъждения ще бъдат споделени с всички момичета в голямата група и ще получат обратна връзка от всички момичета. Фасилитаторите ще насърчават момичетата да определят контекстуалните и културни рискови фактори, които биха могли да попречат на постигането на житейските им цели (напр. ранна бременност). И накрая, Групата за работа на терен, местната коалиция и фасилитаторите във всеки контекст, ще организират съвместно фотоизложба, за да споделят и обсъдят с местната общност разсъжденията на момичетата относно техните визии за бъдещето и пречките пред тях в продължение на една седмица.

 

б) Изграждане на знания относно репродуктивното здраве и права на ромските момичета. Момичета ще бъдат обучавани в двучасова седмична сесия от фасилитатори – под наблюдението на Групата за работа на терен – в тематичен анализ, използвайки игри за тази цел. В двучасови седмични сесии в продължение на 3 седмици момичетата ще идентифицират в малки групи ключови послания относно тяхната значимост и репродуктивното здраве и права, идентифицирани по време на предишната дейност и ще ги групират. В три следващи сесии всички участници ще споделят и съпоставят тези послания и ще ги категоризират по групи.

Методът, който трябва да се следва, е същият като в дейност 3.3. но фокусиран върху препоръки и действия, които различните заинтересовани страни в общността (т.е. ромски момичета, политици, родители, учители, доставчици на услуги, значими възрастни и т.н.) би трябвало и биха могли да направят, за да овластят ромските момичета, по въпросите свързани с репродуктивното здраве и права.

Дейностите по застъпничество ще помогнат на ромските момичета да развият активна роля в отстояването на своите права, свързани с репродуктивното здраве, пред основните заинтересовани страни в общността. Последните ще увеличат своята информираност по тези въпроси и ще могат да осигурят ресурсите за постигането на тези цели. Първо, съвместна среща между ромски момичета, фасилитатори и местна коалиция ще бъде организирана от Групата за работа на терен във всеки контекст, за да споделят и обсъдят предизвикателствата и препоръките от дейности 3.3. и 3.4. В резултат на това, във всеки контекст ще бъдат разработени местни наръчници за овластяване на ромските момичета по въпросите за репродуктивното здраве и права – окончателен документ ще събере всички местни наръчници. Ромските момичета заедно с фасилитаторите ще развиват дейности в мрежа като срещи, участие в медиите, представления, обучение на връстници и др. с ключови заинтересовани страни и други ромски момичета от техните общности. Заключителните изложби RGPAR ще бъдат организирани в различни общностни центрове във всеки контекст (например читалища, училища, улици, градски съвет и др.), за да бъдат споделени проблемите на ромските момичета относно репродуктивното здраве и права и препоръките как те да бъдат решени. Накрая, 2-3 ромски момичета от всеки контекст ще бъдат поканени на заключителната конференция, за да споделят своя опит, да представят резултатите и да се срещнат с момичета от други страни участващи в проекта. Те ще пътуват с разрешението на родителите си и ще бъдат придружавани от един от техните фасилитатори.

РП4 ще се ръководи от Фондация „Тръст за социална алтернатива“ и ще се извършва от Групите за работа на терен. Изследователските партньори ще отговарят за обучението на партньорите работещи в общността и фасилитатори за оценка на процеса, прилагането и резултатите от RGPAR. Този процес силно се фокусира върху изграждането на капацитет за оценка сред партньорите работещи в общността. Включените дейности са:

Водещият партньор по този работен пакет, ще разработи насоки за обучение, които изследователските партньори ще използват за обучение на партньорите работещи в общността и фасилитаторите. Тези насоки ще бъде адаптирани и разработени от ресурси, предложени в Кутията с инструменти на Общността за оценка на RGPAR.

В рамките на една двучасова сесия изследователските партньори ще обучат оценители от всеки контекст, като адаптират насоките. Изследователските партньори ще наблюдават оценителите по време на оценяването.

Оценката ще бъде разработена на 3 различни нива:

а) Оценката на процеса на RGPAR ще включва степента, в която планираните и логистичните дейности са били взети предвид при създаване и изпълнение на RGPAR. Например: дали RGPAR е базиран на инструментариума, разработена в РП2; дали времевата рамка на RGPAR е била коригирана спрямо заложената първоначално времева рамка; дали необходимите ресурси и структури за RGPAR са били предвидени; дали дейностите са били активно подкрепени от общността; дали е установен процес за мониторинг; дали са идентифицирани бариери пред изпълнението на дейностите и дали са разгледани и стратегии за преодоляването им; дали включва други действия, предприети от общността за справяне с дискриминацията, както и други възможни източници на дискриминация и др.

б) Оценка на изпълнението на RGPAR. Специален акцент ще бъде поставен при оценката на това: как са идентифицирани и подбрани ромските момичета и фасилитаторите; удовлетвореността им от процеса; как са участвали в дейностите; как са били обучени и как е гарантирано тяхното оставане в проекта до приключване на дейностите.

в) Оценка на резултатите на RGPAR. Тази оценка ще даде информация за резултатите и последствията от RGPAR сред участниците (т.е. ромски момичета и фасилитатори) в началото и в края на процесите. Специален акцент ще бъде поставен при оценяването на личните мрежи на момичетата, броя на организираните изложби и тяхното въздействие върху общността, овластяването на ромските момичета, свързано с репродуктивното здраве и права. По отношение на фасилитаторите, наред с други аспекти, ще бъде измерена способността да ръководят малки работни групи с ромски момичета и уменията за разрешаване на конфликти.

Основната цел на този работен пакет е да разпространява информация за извършените дейности и резултатите, получени по време на целия проект. Всички комуникационни усилия ще бъдат използвани за обявяването на ключовите етапи на проекта по време на тяхното изпълнение и ще бъдат насочени към всички целеви групи отразени в РП по-горе. По този начин РП5 е адресиран не само до партньорите по проекта, като стратегия за осигуряване на видимост на проектните продукти, но и към всички видове заинтересовани страни, които могат да осигурят подкрепа на различни нива: да участват в различни дейности по проекта, да разпространяват резултатите от проекта, да осигурят нормативна подкрепа, да осигурят обществена подкрепа и т.н.

 

Това включва развиване на следните дейности:

 

5.1. Разработване на стратегия за разпространение и комуникация.

5.2. Доклад за дейностите по разпространение и комуникация.

5.3. Разработка и поддръжка на уебсайт на проекта.

5.4. Представяне на резултатите от проекта на национални и международни конференции.

5.5. Писане на научни статии.

5.6. Организация на заключителната конференция на проекта ROMOMATTER.

5.7. Разработване на Policy Brief относно препоръките за борба срещу дискриминацията на ромските майки в тийнейджърска възраст.